Skandinaviska Glassystem

Our data protection policy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande HR eller IT ansvarig.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, nära anhörig, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig som privatperson eller leverantör

Vi kan samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nära anhörig etc.
 • Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Reseräkningar
 • Enhetsinformation: ExempelvisIP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

J

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

J

Administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

J

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling

Andra berättigade intressen.

N

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Följa tillämplig lagstiftning.

N

För att ingå anställningsavtal, betala ut löner, rapportera pensioner, lämna intyg, kontakt med myndigheter, skatteinbetalningar, statisk, övrig personal- och löneadministration

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

J

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

·         Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

·         Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

·         Avyttring 

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

·         Vad vi INTE kommer att göra med din data 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

·         Rätt att få tillgång till din data 

Du kan begära en kopia max en gång per år (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

·         Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

·         Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd") 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, exempelvis om datan krävs för att administrera din anställning hos oss. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Företagsnamn (Firma)

 

Skandinaviska Glassystem 

 

Adress: Bures Gata 9, 215 33, Malmö

   

Telefonnummer: +46 31 651 650

 

 

E-postadress: info@skandglas.se

   

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-12-13.

Twitter
Mail
Back to previous page

Our data protection policy

Back to previous page

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande HR eller IT ansvarig.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, nära anhörig, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig som privatperson eller leverantör

Vi kan samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nära anhörig etc.
 • Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Reseräkningar
 • Enhetsinformation: ExempelvisIP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

J

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

J

Administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

J

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling

Andra berättigade intressen.

N

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Följa tillämplig lagstiftning.

N

För att ingå anställningsavtal, betala ut löner, rapportera pensioner, lämna intyg, kontakt med myndigheter, skatteinbetalningar, statisk, övrig personal- och löneadministration

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

J

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

·         Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

·         Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

·         Avyttring 

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

·         Vad vi INTE kommer att göra med din data 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

·         Rätt att få tillgång till din data 

Du kan begära en kopia max en gång per år (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

·         Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

·         Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd") 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, exempelvis om datan krävs för att administrera din anställning hos oss. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Företagsnamn (Firma)

 

Skandinaviska Glassystem 

 

Adress: Bures Gata 9, 215 33, Malmö

   

Telefonnummer: +46 31 651 650

 

 

E-postadress: info@skandglas.se

   

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-12-13.